سرمست شد نگارم رعنا فرحان دانلود

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش

گه می‌فتد از این سو گه می‌فتد از آن سو
آن کس که مست گردد خود این بود نشانش

چشمش بلای مستان ما را از او مترسان
من مستم و نترسم از چوب شحنگانش

ای عشق الله الله سرمست شد شهنشه
برجه بگیر زلفش درکش در این میانش

اندیشه‌ای که آید در دل ز یار گوید
جان بر سرش فشانم پرزر کنم دهانش

آن روی گلستانش وان بلبل بیانش
وان شیوه‌هاش یا رب تا با کیست آنش

این صورتش بهانه‌ست او نور آسمانست
بگذر ز نقش و صورت جانش خوشست جانش

دی را بهار بخشد شب را نهار بخشد
پس این جهان مرده زنده‌ست از آن جهانش

 

دانلود آهنگ «سرمست شد نگارم» از رعنا فرحان

لینک دانلود

آکورد و متن:

ریتم:2/4

C#m  Ab   F#m      Ab    E    C#m            Ab   E C#m   Ab   E       C#m

سرمست شد نگارم بنــگر به نرگسانش … مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش

C#m Ab    F#m         Ab      E   C#m            Ab  E C#m          Ab  E C#m
گه میفتد از این سو گه میفتد از آن سو … آن کس که مست گردد خود این بود نشانش

C#m    Ab F#m     Ab   E   C#m           Ab     E C#m         Ab  E     C#m
چشمش بلای مستان ما   را از او مترسان … من مستمو نترسم از چوب شهشهانش

C#m      Ab  F#m     Ab   E C#m            Ab          E C#m     Ab   E  C#m
ای عشق الله الله سرمست شد شهنشه … برجه  بگیر زلفش درکش در این میانش

Ab          B7                   F#m             Ab                         F#m
اندیشه ای که آید در دل ز یار گوید … جان بر سرش فشانم پر زر کنم دهانش

C#m        Ab F#m   Ab         E  C#m         Ab   E C#m       Ab    E C#m
آن روی گلستانش وان  بلبل بیانش … وان شیوه هاش یارب تا با   که است آنش

Ab                    B7                 F#m                   C#m                    F#m
این صورتش بهانست او نور آسمانست … بگذر ز نقشو صورت جانش خوشست جانش

C#m    Ab F#m     Ab    E    C#m         Ab    E  C#m      Ab   E C#m
دی را بهار بخشد شب را نهار بخشد … پس این جهان مرده زندست آن جهانش

C#m    Ab F#m     Ab   E    C#m          Ab   E     F#m     Ab   E    C#m
پس این جهان مرده پس این جهان مرده … پس این جهان مرده زندست آن جهانش

برچسب‌ها: دانلود آهنگ سرمست شد نگارم رعنا، آکورد آهنگ سرمست شد نگارم رعنا ف، متن آهنگ سرمست شد نگارم رعنا فرح، دانلود آهنگ سرمست شد نگارم، آکورد آهنگ سر مست شد نگارم، متن آهنگ سر مست شد نگارم