ترجمه و متن اهنگ perism از کىتى پرى

متن و ترجمه ی اهنگ unconditionally کیتی پری

Oh no, did I get too close?
اوه نه، آیا زیادی نزدیک شدم؟
Oh, did I almost see what’s really on the inside?
اوه آیا تقریبا دیدم چی واقعا درونته؟
All your insecurities
همه نامطمئنی های تو
All the dirty laundry
همه لباسهای کثیف
Never made me blink one time
هیچ وقت باعث نشدن حتی یه بار پلک بزنم

Unconditional, unconditionally
بدون قید و شرط، بی قید و شرط
I will love you unconditionally
من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت
There is no fear now
حالا هیچ ترسی نیست
Let go and just be free
رها کن و آزاد باش
I will love you unconditionally
من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

Come just as you are to me
همونطور که هست پیش من بیا
Don’t need apologies
به عذرخواهی نیازی نیست
Know that you are unworthy
میدونم نالایقی
I’ll take your bad days with your good
من همه ی روزهای بدت رو با روزهای خوبت میگیرم
Walk through this storm I would
از میان این طوفان من رد میشم
I’d do it all because I love you, I love you
اینکارو میکنم چون دوستت دارم، دوستت دارم

Unconditional, unconditionally
بدون قید و شرط، بی قید و شرط
I will love you unconditionally
من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت
There is no fear now
حالا هیچ ترسی نیست
Let go and just be free
رها کن و آزاد باش
I will love you unconditionally
من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت

So open up your heart and just let it begin x3
پس قلبت رو باز کن و بذار شروع شه
Open up your heart
قلبت رو باز کن
Acceptance is the key to be
مقبولیت کلیده
To be truly free
آزادی واقعیه
Will you do the same for me?
تو هم برای من همینکارو میکنی؟

Unconditional, unconditionally
بدون قید و شرط، بی قید و شرط
I will love you unconditionally
من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت
There is no fear now
حالا هیچ ترسی نیست
Let go and just be free
رها کن و آزاد باش
I will love you unconditionally
من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت
‘Cause I will love you unconditionally (oh yeah)
چون من تو رو بدون قید و شرط دوست خواهم داشت