لیست مدارس غیر دولتی راهنمایی دخترانه مشهد

مدارس راهنمایی مشهد (در حال بروز رسانی)

 

جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
پسرانه شهیدمزینانی عادی-دولتی 1 بلوارطبرسی دوم -طبرسی – 30میلان پنجم 2111812
پسرانه لقمان حکیم عادی-دولتی 1 خ انتهاى خیابان دریا 2112350
پسرانه شهیدمحلاتی عادی-دولتی 1 آخردریاپشت دبستان شهیدغلامرضااصغرى 2113550
پسرانه والفجر عادی-دولتی 1 مشهدکوى پنجتن اول پنجتن جنب مدرسه شاهد 15 2114972
پسرانه ایمان عادی-دولتی 1 التیمورمیلان 21مسلم ابن عقیل 2115252
پسرانه صالح عادی-دولتی 1 بلوارسوم طبرسی شمالی 2117010
پسرانه سیدمحمدکسایی عادی-دولتی 1 بلوارطبرسی -طبرسی 15 2117690
پسرانه شهیدنیک خلق عادی-دولتی 1 بلوارطبرسی (خاکی )مقابل ده مترى امینی 2119112
پسرانه محمدجمال فریدزاده عادی-دولتی 1 مشهدخ آزادى آزادى 10 2223443
پسرانه مرتضوى عادی-دولتی 1 مشهدخیابان آیت اله کاشانی کوچه خدابنده پ 41 2225860
پسرانه نوین غیردولتی 1 مشهدخ آزادى آزادى 6ب 2226528
پسرانه شهیدحسینی محراب عادی-دولتی 1 جاده سیمان روستاى دهرودده مترى سماورسازان 2423683
پسرانه عارف عادی-دولتی 1 خیابان رسالت (سیمان )روستاى سیس آبادسمت چپ 2423729
پسرانه شهداى محراب عادی-دولتی 1 خ گازخمسلم مسلم 5 2701668
پسرانه نیایش عادی-دولتی 1 بیست مترى المهدى غربی روبه روى باشگاه قدس 2702233
پسرانه  کرامت غیردولتی 1 خیابان گازمسلم جنوبی -18پلاک 176 2726015
پسرانه شهیدولی ا…چراغچی عادی-دولتی 1 بلوارطبرسی دوم بعدازفلکه صدمترى سمت چپ 2726111
پسرانه شهیدعلی محمدگلشن عادی-دولتی 1 انتهاى خ طالقانی خ 10مترى کارخانه آردپشت باغ راه آهن ک حیدرى 2733852
پسرانه شهیدمرتضی مطهرى عادی-دولتی 1 گازشرقی نرسیده به بلوارطبرسی جنب استادیوم ورزشی قدس 2735770
پسرانه شهیدهاشمی نژاد عادی-دولتی 1 خ سمزقندمیلان شهیدطالبی جنب دبستان شهیدکامیاب 2737975
پسرانه امت عادی-دولتی 1 خ رسالت دروى میلان چهارده معصوم 2774005
پسرانه شهیدولی ا…چراغچی عادی-دولتی 1 بلوارطبرسی دوم بعدازفلکه صدمترى سمت چپ 2779100
پسرانه شهیدمسعودرحیم زاده عادی-دولتی 1 مشهدگلشهرکوى صاحب الزمان 2791312
پسرانه شهیدغلامحسین علی اصغرى عادی-دولتی 1 خ رسالت بعدازمیدان بارنوغان 20مترى مهدى قائم قائم 21 7322786
پسرانه امام حسین غیردولتی 1 بیست مترى بلال چهارراه اول سمت چپ 7324446
پسرانه جهاد عادی-دولتی 1 خ خواجه ربیع بیست مترى بلال 6مترى قرنی 7324464
دخترانه نرجس عادی-دولتی 1 انتهاى رده فلکه چهارده معصوم 2110007
دخترانه آسیه عادی-دولتی 1 التیمورمیلان سازمان آب چهارراه سوم 2112111
دخترانه عطیه عادی-دولتی 1 بلوارطبرسی طبرسی 12 2112221
دخترانه حضرت خدیجه (س ) عادی-دولتی 1 پنجتن 29بین سلمان 4و 6 2113339
دخترانه شهیدحسن جلال آبادى عادی-دولتی 1 التیمورمیلان 21 2116763
دخترانه علی ابن ابی طالب عادی-دولتی 1 آخرپنجتن جنب مخابرات 2123777
دخترانه تکتم عادی-دولتی 1 اول میثم شمالی 2138081
دخترانه میرزاجعفرسروقد عادی-دولتی 1 بلواردوم طبرسی طبرسی 26 2146656
دخترانه  محدثه غیردولتی 1 چهارراه هاشمی نژاداول خ شهیدعلیرضامولوى افسرسابق 2211525
دخترانه گلشن آزادى عادی-دولتی 1 چهارراه شهداکوچه شهیدخوراکیان 2221918
دخترانه صاحب الزمان غیردولتی 1 خیابان گازمسلم شمال 12 2222222
دخترانه پژمان بختیارى عادی-دولتی 1 خ خواجه ربیع آخرکوى پژمان جنب مسجدالمهدى 2223734
دخترانه وحید عادی-دولتی 1 مشهدچهارراه شهداخ آزادى کوچه شهیدرازفرپ 20 2224575
دخترانه مطهره غیردولتی 1 بلوارراه آهن خ بیهقی نبش حافظ پلاک 115 2255680
دخترانه فردوسی عادی-دولتی 1 خ سیمان دهرودمیلان شهیداحمدمدیرى 2425068
دخترانه صداقت عادی-دولتی 1 مشهدکوى طلاب جاده سیمان خ رسالت رسالت 20 2700444
دخترانه لاله هاى انقلاب عادی-دولتی 1 خ خواجه ربیع بلوارفاطمیه چهارراه دوم دست راست 2705836
دخترانه عدالت عادی-دولتی 1 پنجم گازمسلم جنوبی 8 2705853
دخترانه سمانه عادی-دولتی 1 بلوارطبرسی 20مترى المهدى المهدى 8 2732980
دخترانه ارشاد عادی-دولتی 1 خ خواجه ربیع میلان روبروى پمپ بنزین داخل میلان بین چهارراه 3و 4 2735366
دخترانه صاحب الزمان غیردولتی 1 خ خواجه ربیع 39پ 21 2737079
دخترانه بشارت عادی-دولتی 1 گاز-رسالت 45 2768989
دخترانه مجتمع شهداى سیس آباد عادی-دولتی 1 جاده سیمان -روستاى سیس آباد-دست راست کوچه شهدا 2769669
دخترانه ناظرزاده عادی-دولتی 1 صدمترى بین رسالت 57-59 2769669
دخترانه سیزده آبان عادی-دولتی 1 پشت میدان بارنوغان صدمترى شرقی میلان اول کوچه کشاورزى 2782002
دخترانه آهنچی عادی-دولتی 1 پیچ دوم تلگردمجتمع آهنچی 2893666
دخترانه مهدى خدابنده عادی-دولتی 1 خ خواجه ربیع انتهاى ده مترى بلال 7321371
دخترانه ارشاد عادی-دولتی 1 خ خواجه ربیع میلان روبروى پمپ بنزین داخل میلان بین چهارراه 3و 4 7325466
دخترانه رسالت عادی-دولتی 1 خیابان رسالت 10مترى قائم چهارراه چهارم 7325834
پسرانه شهیدجواداسداله زاده عادی-دولتی 2 خ خسروى نوکوچه خامنه اى کوچه گوهر 2221533
پسرانه محمدقزوینی عادی-دولتی 2 امام رضاى 74بعدازچهاراه اول سمت چپ 3412080
پسرانه شهیدعلی اکبردهنوى عادی-دولتی 2 خ نخریسی انتهاى هدایت پشت انبارسازمان آب 3413366
پسرانه توحید عادی-دولتی 2 بلوارجمهورى اسلامی جنب گرمابه کاخ 3414580
پسرانه امام عصر(عج ) غیردولتی 2 بلوارفرودگاه بزرگمهر6پ 125 3414611
پسرانه شریعتی عادی-دولتی 2 خ نخریسی جنب پمپ گاز 3414800
پسرانه شهیدمنتظرى (2) عادی-دولتی 2 کوى شهیدهاشمی نژادپشت شهرک شهیدبهشتی 3423123
پسرانه شهیدظهوریان قشقائی عادی-دولتی 2 انتهاى خیابان نخریسی پایگاه نیروى هوایی 3426933
پسرانه امام عادی-دولتی 2 خ هفده شهریورکوچه تنباکوچی 3643316
پسرانه سینا(غ ) غیردولتی 2 بلوارمصلی مصلی 13سمت چپ داخل میلان شهیدجعفرى 3643521
پسرانه خیام عادی-دولتی 2 محمدآبادکوچه استخرسازگار 3646545
پسرانه شهیدحسن آزادى عادی-دولتی 2 شهرک ابوذرایستگاه سوم 3810167
پسرانه امام رضا(ع ) عادی-دولتی 2 بلوارصباصباى 54 3812333
پسرانه شهیدسیدعلی اندرزگو عادی-دولتی 2 سیدى بلوارصبانبش صبا 2 3850101
پسرانه شهیدولی ا…چراغچی عادی-دولتی 2 سیدى قائم 21پلاک 6 3851244
پسرانه شیخ الرئس (2) غیردولتی 2 کوى المهدى قائم 18پ 57 3851413
پسرانه پژوهندگان (1) عادی-دولتی 2 المهدى قائم 36 3859009
پسرانه عطاملک جوینی عادی-دولتی 2 طرق جنب مسجدامام حسین (ع ) 3920246
پسرانه آیت ا…سیدمحمدباقرحکیم عادی-دولتی 2 طرق خیابان ولیعصرجنب داروخانه 3920305
پسرانه دارالعلم غیردولتی 2 خیابان امام رضارضا28پلاک 54 8517168
پسرانه شهیدحسین آستانه پرست عادی-دولتی 2 خ دانش شرقی پشت پارک میرزاکوچک خان 8544471
پسرانه شهیدنادرسالارزاده عادی-دولتی 2 خ بهارکوچه شهیدکامیاب 8544989
پسرانه فتاح غیردولتی 2 عدل خمینی 68پلاک 1/166 8547345
پسرانه باقریه عادی-دولتی 2 خیابان فدائیان اسلام 10میلان پنجم 8597099
دخترانه صادقی نژاد عادی-دولتی 2 خ خسروى کوچه خامنه اى 2222294
دخترانه دلیرى عادی-دولتی 2 سیدى شهرک بهارستان بین 20و 22 3122973
دخترانه زین اوغلی (د ) عادی-دولتی 2 چهارراه شهیدشیرودى چمن 30 3410044
دخترانه 22بهمن عادی-دولتی 2 آخرنخریسی پایگاه نیروى هوایی امام رضا(ع ) 3410191
دخترانه مائده عادی-دولتی 2 بلوارفرودگاه میلان نهم فارابی 3411665
دخترانه انیس خوش قدم عادی-دولتی 2 17شهریورعنصرى شرقی نسترن 10 3412582
دخترانه شرف عادی-دولتی 2 چهارراه مقدم نخریسی نبش احد10جنب مسجدامام حسن (ع ) 3412714
دخترانه 17شهریور عادی-دولتی 2 خیابان 17شهریورنسترن 7 3414062
دخترانه بهارآزادى عادی-دولتی 2 بلوارفرودگاه کوى پلیس جنب مسجدحضرت علی (ع ) 3414422
دخترانه حضرت فاطمه زهرا(س )- آسیه عادی-دولتی 2 بلوار22بهمن 22بهمن 16روبروى مجتمع رضویه 3642099
دخترانه نسیبه عادی-دولتی 2 سه راه کشتارگاه کوى ژاندارمرى شیرودى 24 3648424
دخترانه حضرت معصومه (ع ) عادی-دولتی 2 شهرک ابوذر 3810642
دخترانه شاکر عادی-دولتی 2 شهرک عسکریه احسان 20 3825042
دخترانه فضه عادی-دولتی 2 المهدى قائم 12روبروى شهردارى 3850321
دخترانه شهرآرا عادی-دولتی 2 المهدى (قائم )قائم 38 3852888
دخترانه سیدمحمدکاظم هوشنگی عادی-دولتی 2 انتهاى سیدى شهرک ثامن الائمه 3854816
دخترانه نجمه صدرى (1) عادی-دولتی 2 سیدى شهرک صاحب الزمان 3860113
دخترانه تقوا عادی-دولتی 2 طرق خ ولیعصرروبروى داروخانه 3920003
دخترانه انقلاب اسلامی عادی-دولتی 2 بلوارامام خمینی عدل خمینی 78پ 9 8543312
دخترانه کیمیاقلم عادی-دولتی 2 خیابان بهارپنجم بستان 8545897
دخترانه گل نرگس غیردولتی 2 خیابان امام رضاامام رضا39چهارراه اول نبش سمت چپ 8547795
دخترانه سیبویه غیردولتی 2 خیابان امام رضاعنصرى غربی عنصرى 15پ 34 8548857
پسرانه امیرعلیشیرنوایی 1 عادی-دولتی 3 بلوارملک آبادجنب سپاه پاسداران 7615244
پسرانه کاوش غیردولتی 3 خیابان فلسطین 6پ 7 7681969
پسرانه طوس غیردولتی 3 خیابان سلمان فارسی 4پلاک 1/1 8412248
پسرانه نصر غیردولتی 3 خیابان احمدآباد/خ ابومسلم /ابومسلم 5 8413881
پسرانه شهیداحمدعبدا…نژاد عادی-دولتی 3 انتهاى خ دکتربهشتی جنب سازمان آب 8422440
پسرانه اندیشه غیردولتی 3 احمدآبادسیمترى دوم ابوذرغفارى ابوذر 9 8426342
پسرانه معارف غیردولتی 3 خیابان کوهسنگی -کوهسنگی – 10پلاک 57 8427869
پسرانه دکترهشترودى غیردولتی 3 کوهسنگی حکیم نظامی 12پ 13 8427940
پسرانه شهیدحسین دلشاد عادی-دولتی 3 مشهدخ پاستورپاستور 6 8431116
پسرانه امیرمعزئی عادی-دولتی 3 خیابان سنابادچهارراه طاهرى 8431716
پسرانه سلمان فارسی عادی-دولتی 3 میدان دکترعلی شریعتی خ ابومسلم پلاک 40 8434464
پسرانه بحرالعلوم غیردولتی 3 خ کوهسنگی کوهسنگی 4پلاک 41 8540269
پسرانه شهیدپرویزحبرانی عادی-دولتی 3 کوچه همت نان رضوى 8543178
پسرانه عاشورا عادی-دولتی 3 بلوارتلویزیون شهرک نوفل لوشاتو 8782201
دخترانه رحمت 1 عادی-دولتی 3 خیابان فلسطین فلسطین 10 7683058
دخترانه شهیدمحمدبخارائی 1 عادی-دولتی 3 خ احمدآبادخ شهیدبخارائی 8400846
دخترانه یگانه غیردولتی 3 خیابان سلمان روبروى مجتمع سلمان پ 10 8401213
دخترانه فارابی 1 عادی-دولتی 3 دکتربهشتی بلوارسرباز 8403067
دخترانه مطهر (1) غیردولتی 3 احمدآبادابوذر 30پ 132 8404022
دخترانه حافظ غیردولتی 3 خیابان شهیدمنتظرى پ 112 8404510
دخترانه کاوش غیردولتی 3 احمدآبادابوذرغفارى 8 8407434
دخترانه سرمد عادی-دولتی 3 احمدآبادسیمترى دوم ابوذرغفارى 3 8423262
دخترانه مرصع 2 عادی-دولتی 3 کوهسنگی 13مقابل بیمارستان 17شهریور 8423262
دخترانه حضرت زینب (س ) عادی-دولتی 3 کوى دکتراخ بهشت 8430228
دخترانه حضرت خدیجه (س ) عادی-دولتی 3 خ کوهسنگی خ شهیدفلاحی 35 8435557
دخترانه امام حسین (ع) 3 غیردولتی 3 سنابادسناباد – 4پلاک 44 8450469
دخترانه آزرمی عادی-دولتی 3 خ بهاردیدگاه لشکرسردادور 8541814
دخترانه اقبال لاهورى عادی-دولتی 3 بلوارتلویزیون شهرک نوفل لوشاتو 8780096
پسرانه حکیم نظامی عادی-دولتی 4 خیابان امام خمینی جنب اداره کل آموزش وپرورش 2226931
پسرانه ابوعلی سینا عادی-دولتی 4 بلوارشهیدفرامرزعباسی -8جنب پارک زیبا 6044002