کد تقلب بازی street of rage 3

کدتقلب بازی شورش در شهر3 سگا (Streets of Rage3)

9 lives:  درمنوی اصلی وارد options میشویم و فلش را روی گزینه ی Lives میاریم و با دسته ی دوم A+B+C+بالا. نگه میداریم و بادسته اول دکمه ی راست میزنیم و در اخر lives را به 9 میکنیم.

انتخاب مرحله:

در منوی اصلی دکمه ی B را نگه میداریم وبا دکمه ی بالا روی options میریم طوری که روی گزینه ی options دکمه  بالا را نگه داشته باشیم حالا هم بالارو نگه داشتیم وهم B.حالا با START وارد options میشویم.اگر کد را درست وارد کردیم صدای دیگه ای میده.

باز کردن کارکتر کانگرو:

در عنوان بازی جایی که نوشته press start button دکمه ی بالا و B را نگه میداریم و start میزنیم.

بالا بردن قدرت پیرمرد(zan):

در منوی اصلی قبل از اینکه وارد منوی انتخاب بازیکن بشید دکمه ی C دسته ی اول ودوم را نگه میداریم و تا زمانی که بازی شروع نشده رها نمیکنیم و با دکمه ی START یا A یه نفره یا دو نفره انتخاب میکنیم و وقتی وارد منوی انتخاب بازیکن شدیم باز هم با START یا A انتخاب پیرمرد(zan) میکنیم.

 

نسخه japany: دانلود بازی